Örnutfodringen i Store Mosse nationalpark 05/06

 

Utfodringen kom som vanligt igång i slutet av november och pågick till mitten av mars. Bevakningen startade 1 december och sista sittningen gjordes 14 mars. Med sammanlagt 45 dagar i gömslet och totalt 466 timmar var det inte många örnar som smet förbi onoterade. Men efter förra säsongens rekorduppträdande av kungsörn var arten i år tillbaka på nivån för 2003-2004, medan havsörnarnas antal var i paritet med de senaste säsongerna. Totalt 28 kungsörnar och 9 havsörnar blev dokumenterade med foton. En nyhet för säsongen var ett par ormvråkar som frekventerade utfodringen regelbundet från februari och framåt. Även en fjällvråk sågs vid ett tillfälle i januari. Den långa vintern med tjockt snötäcke har säkert varit tuff för vråkarna och utfodringen underlättade livet för dom.

De första örnarna dök upp i slutet av november och redan innan slutet av december hade vi räknat in 7 av de totalt 8 äldre kungsörnarna (4:e dräkt och äldre). En av dessa, Oskar, satte dessutom ett besöksrekord med 99 dagar från första till sista noteringen.

Två ringmärkta kungsörnar i 3:e dräkt, 250H och 034H, återvände för tredje året i följd medan 077K, Tricky och Cigarr var tre kungsörnar som vi såg för andra året i rad. Till skillnad mot förra säsongen kom även de första havsörnarna i början av december då bl.a. T020 återvände – nu i sin andra dräkt. 8 märkta kungsörnar samt 1 märkt havsörn kunde avläsas. Som framgår av Figur 1 dominerar som vanligt norra Sverige med Finland på andra plats.

Bästa dagarna räknat till antalet individer blev den 14 december och 14 januari med 12 resp. 11 olika örnar. Mitten av januari har f.ö. de senaste åren legat i topp vad det gäller individantal. I slutet av februari mattades emellertid besöken och dagar med endast 2 individer blev regel. Som visas i Figur 2 är det de juvenila kungsörnarna som står för en markant tillbakagång jämfört med tidigare år. Ett annat trendbrott är dominansen av äldre kungsörnar. Tidigare år har det endast handlat om ett fåtal besökare i 4:e dräkt och äldre, men i år har de varit en dominerande grupp. Förutom att vi har fått träna på de äldre dräkterna så har förhoppningsvis årets utfodring underlättat en etablering av nya revir i Småland. Lämpliga kandidater saknas inte!


Figur 1: Ursprung för märkta kungsörnar (rött) resp. havsörnar (svart)


Figur 2: Åldersfördelningen vid utfodringen. De obestämda havsörnarna 03-04 är övervägande subadulta som ej getts exakt ålder.

Flera individer ses endast under enstaka tillfällen. Vanligen noteras de enstaka dagar under en kort period, med det händer även att en individ kan dyka upp igen efter flera veckors frånvaro (vanligast bland kungsörnar). Ett exempel på detta är årets Benjamin, en kungsörn i 3:e dräkt. Den sågs första gången 28/12 men dök inte upp igen förrän 17/1. 

Om besökstrohet definieras som minst 7 registrerade besök under säsongen får vi en intressant bild! Av förra säsongens 46 kungsörnar sågs 12 individer under minst 7 tillfällen medan motsvarande siffra för årets 28 kungsörnar är 13 individer. Med andra ord har kungsörnarnas besökstrohet procentuellt sett varit betydligt högre i år än 2004-05. För havsörn är motsvarande siffror 2 av 9 i år jämfört med 2 av 12 förra säsongen.

Kanske har den stränga vintern bidragit till en mindre omsättning på individerna. Ur en kungsörns synvinkel är det säkert tryggare att hålla sig i ett område där det finns jämn och god födotillgång. Men varför svek de juvenila kungsörnarna utfodringen? Rapporter från andra utfodringsplatser talar också om ett färre antal juvenila i år mot normalt. Förvisso var häckningsutfallet -05 sämre än -04, men endast marginellt: 225 ungar konstaterades 2005 mot 258 ungar 2004.  Enligt tidningsartiklar har vintern medfört ett större antal fallvilt av bl.a. rådjur i skogarna. Detta kan ha varit en orsak till utfodringens minskade attraktionskraft. De unga, orutinerade örnarna har förmodligen hittat föda i skogen utan vår hjälp i vinter.

Ett stort tack till samtliga som har hjälpt till med årets utfodring och bevakning.

Kent Öhrn

 

Figur 3: Besökslängd för kungsörnarna från första till sista observation. Juvenila (gul), 2:a dräkt (blå), 3:e dräkt (röd)
samt 4:e dräkt och äldre (grön)